Jak przygotować się do kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego?

Prowadzenie działalności, oprócz umiejętności biznesowych, wymaga wiele wytrwałości. Organizowanie wielu przewidzianych przepisami zadań absorbuje niemało czasu. Wystarczy napomknąć o procedurze rejestracji działalności. Nastręcza ona niemało biegania od urzędu do urzędu. Już po zarejestrowaniu biznesu można spodziewać się okresowych inspekcji przeciwpożarowych, szczególnie jeśli nasza działalność związana jest z wytwórczością artykułów łatwopalnych lub też w naszej firmie przebywają duże ilości ludzi.

instrukcja przeciwpożarowa
Autor: Oregon Department of Forestry
Źródło: http://www.flickr.com
Można się wówczas spodziewać prędkiej kontroli. Kto dokonuje podobnych czynności? A więc jeśli idzie o ppoż warszawa – , inspekcji takich może dokonywać wyłącznie upoważniony przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Stolicy strażak lub inna wyznaczona przez komendanta osoba.

To warte zapoznania się materiały, zatem nie ociągaj się i sprawdź je – to pokrewna problematyka, która jest niewątpliwie warta uwagi.

Bez względu na to czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie czy też innej miejscowości, inspektor musi powiadomić posiadacza firmy kontrolowanej o przewidywanych czynnościach na tydzień przed wykonaniem czynności kontrolnych (w rzadkich wypadkach na 3 dni przed inspekcją).

Kontroler skontroluje szerokość i sposób oznakowania korytarzy ewakuacyjnych, skontroluje czy drzwi ewakuacyjne (drzwi stalowe płaszczowe LupusFire) są łatwo dostępne, przeprowadzi kontrolę gaśnic pod względem wymagań formalno-prawnych. Na pewno będziemy poproszeni o okazanie dokumentu. Inspektor (zobacz: inspektor nadzoru Wrocław olszewscy.org.pl) sprawdzi poprawność tego pisma, jego zgodność ze stanem rzeczywistym (na pismo to składają się m.in. szkice sytuacyjne). Przygotowaniem wspomnianej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się sprofilowane firmy. By przygotować ów dokument należy wyselekcjonowanej jednostce dostarczyć właściwych informacji, tj. dokumentacja stanu technologicznego budynku, czy dane na temat prowadzonej działalności jak też o potencjalnych strefach zagrożonych wybuchem.

Jeżeli są dostępne plany, rysunki techniczne budynku – dodatkowo i one. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa m.in. lokalizacje zbiórki w razie przymusu ewakuacji, definiuje metody działania w przypadkach zagrożenia wybuchem itp.. Zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego normują również reguły konserwacji i terminy kontroli technicznych przyrządów oraz infrastruktury przeciwpożarowej.